Η Εταιρία

Η CONFINE Α.Ε.Π.Ε.Υ ήταν κατά τη λειτουργία της εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με έδρα την Αθήνα. Η Εταιρία προσέφερε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στους πελάτες της ως διαπραγματευτής επενδύσεων σε πλήθος επενδυτικών προϊόντων.


Διοίκηση

Όργανα Εκκαθάρισης:

Επόπτης Εκκαθάρισης : Γεώργιος Ν. Παπαστύλος

Εκκαθαριστής : Πρόδρομος Γεωργιάδης